Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EduPet

Artikel 1. Definities

Dienst: Het verlenen van toegang tot de Website, het verstrekken van informatie, het aanbieden van Lesmateriaal, inschrijven voor cursussen , het bieden van de mogelijkheid tot het plaatsen van berichten op het Forum en het stellen van vragen aan Docenten.
Docent: De natuurlijke of rechtspersoon die het Lesmateriaal heeft ontwikkeld.
Forum: Het via de Website aangeboden forum, waarop Gebruikers berichten kunnen plaatsen ten aanzien van hun ervaringen met en behoeften ten aanzien van de door EduPet aangeboden Dienst.
Gebruiker: Natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordigers en gemachtigden, die gebruik maken van de Dienst.
COPA: Afkorting van Competentie Onderzoek, Paspoort en Accreditatie: een toets die betrekking heeft op het Lesmateriaal en door EduPet tegen betaling via de Website ter beschikking wordt gesteld.
Lesmateriaal: De via de Website tegen betaling aangeboden materialen, waaronder presentaties, leertoetsen en COPA’s.
Partijen: EduPet en Gebruiker.
Website: De EduPet website, die beschikbaar wordt gesteld via diverse domeinnamen, waaronder via www.edupet.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle door EduPet gedane uitingen, aanbiedingen, aanvaardingen, uitgevoerde werkzaamheden en geleverde producten en/of diensten.
 2. Door het bezoeken van de Website alsmede door aanmelding, gaat de Gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Bij aanmelding dienen deze voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.    
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met EduPet zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
 5. EduPet heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde: wijzigingen die gevolgen hebben voor een Gebruiker waarmee reeds een overeenkomst is
  gesloten, worden tijdig op de Website bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking, tenzij Gebruiker binnen deze termijn kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren.
 6. Het niet afdwingen van bepalingen uit deze voorwaarden, betekent niet dat EduPet afstand doet van het recht zich op een later moment alsnog op deze bepaling te beroepen.
 7. Bij de uitleg van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

  Artikel 3. Aanmelding en persoonsgegevens
 1. Alvorens de Gebruiker het Lesmateriaal kan downloaden of berichten op het Forum kan plaatsen, dient hij zich aan te melden bij EduPet. Aanmelding geschiedt door het invullen van het registratieformulier. De aanmelding komt eerst tot stand nadat EduPet dit per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
 2. EduPet houdt zich het recht voor om niet bevestigde accounts of accounts die gedurende een lange periode inactief zijn geweest, te verwijderen.  
 3. EduPet behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld indien zij twijfelt aan de legaliteit, bevoegdheid en/of gegoedheid van de Gebruiker, aanmelding te weigeren.
 4. Door gebruik van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in dat diens persoonlijke gegevens worden verwerkt, een en ander verder omschreven in de Privacy Policy (in te zien onderdaan deze voorwaarden), welke onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
 5. EduPet is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de exploitatie van de Dienst worden verzameld. De verwerking van de gegevens is, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

  Artikel 4. Gebruik en inhoud van de Dienst
 1. EduPet staat er niet voor in dat door EduPet verleende Dienst geschikt is voor het doel waarvoor de Gebruiker deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan EduPet kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. EduPet garandeert niet dat de informatie op de Websites juist, volledig en geschikt is, dat de Website en/of de Dienst ononderbroken zal functioneren, vrij zal zijn van virussen en/of andere fouten en/of gebreken noch garandeert EduPet een volledig beveiligde toegang tot de Websites en/of de Dienst. EduPet kan hierop niet worden aangesproken c.q. aansprakelijk worden gesteld.
 3. EduPet is gerechtigd de Websites tijdelijk buiten gebruik te stellen om onderhoud aan de Websites te verrichten c.q. aanpassingen en/of wijzingen aan/op de Websites aan te brengen, zonder dat hierdoor enig recht van schadevergoeding aan de zijde van de Gebruiker ontstaat.
 4. Van verzuim aan de zijde van EduPet is pas sprake indien zij, na schriftelijke ingebrekestelling door de Gebruiker, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld tot nakoming van de door EduPet jegens de Gebruiker aangegane verplichtingen, en EduPet deze verplichtingen binnen die termijn niet nakomt.
 5. De Gebruiker kan klachten over de Dienst van EduPet indienen via info@edupet.nl. De klacht dient binnen een redelijke termijn nadat er aanleiding voor de klacht is ontstaan, voldoende duidelijk en onderbouwd ingediend te worden. EduPet zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

  Artikel 5. Toegang tot Lesmateriaal, inschrijven voor cursussen en plaatsen van Forumberichten
 1. Nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld via het op de Websites beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier, is het voor de Gebruiker mogelijk Lesmateriaal aan te schaffen of Forumberichten te plaatsen of in te schrijven voor cursussen.
 2. Alvorens de Gebruiker een bestelling voor Lesmateriaal plaatst, wordt de mogelijkheid geboden de bestelling te controleren en, waar nodig, te wijzigen. Indien de bestelling correct is weergegeven, kan de Gebruiker EduPet verzoeken de bestelling uit te voeren. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat EduPet de bestelling per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
 3. Voor betaalde bestellingen geldt dat de Gebruiker, voordat de overeenkomst tot stand kan komen, eerst de betaalprocedure dient te doorlopen. Nadat de betaling via de aangegeven betalingsmethode is ontvangen door EduPet, zal de bestelling per e-mail door EduPet worden bevestigd en zal toegang worden verstrekt tot het bestelde Lesmateriaal.
 4. De voorwaarden waaronder de (betaalde en niet-betaalde) overeenkomst tot stand komt, worden met de bevestiging door EduPet naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres verzonden. De met de Gebruiker gesloten overeenkomst zal door EduPet gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. Herroeping van de overeenkomst is niet mogelijk, aangezien de toegang tot het Lesmateriaal direct na het sluiten van de overeenkomst wordt verstrekt.
 5. Het is de Gebruiker bij het plaatsen van een bestelling niet toegestaan de inloggegevens van een derde te gebruiken.
 6. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van EduPet uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Tenzij anders overeengekomen, dient Gebruiker alle betalingen aan EduPet in Euro’s te voldoen.
 7. Aanbiedingen en offertes van EduPet zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 6. Annuleren

 1. De Gebruiker of diens organisatie heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Annuleren kan alleen per email en geschiedt onder de navolgende voorwaarden: Bij annulering tot één week (7 dagen) vóór aanvang van de training of workshop worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, tenzij deelnemer op een andere datum alsnog dezelfde training of workshop bijwoont.
 2. In geval van annuleren wordt, indien mogelijk, door EduPet een alternatief aangeboden;
 3. De annuleringsregeling vervalt indien de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer schriftelijk kenbaar maakt aan EduPet dat hij/zij door een andere deelnemer wordt vervangen;
 4. Gedurende een training of workshop is geen vervanging mogelijk
 5. EduPet heeft het recht om bij een te gering aantal inschrijvingen een training of workshop uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige deelnemersgeld terugbetaald
 6. Bij ziekte of uitval van de docent zal de student indien mogelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. EduPet zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

 Artikel 7. Beleidsregels t.a.v. het Forum

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn Forumberichten en overige gegevens die door de Gebruiker worden geplaatst. EduPet is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de Forumberichten en gegevens die door Gebruikers op de website worden geplaatst. De Gebruiker dient EduPet te vrijwaren voor schade, waaronder schade van derden, die voortvloeit uit en/of verband houdt met de inhoud van voormelde berichten en gegevens.
 2. De Gebruiker zal slechts Forumberichten plaatsen die passen binnen de strekking en het doel van de Website. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: berichten die spam, kettingbrieven, piramidesystemen, privacy gevoelige informatie van derden en/of virussen bevatten.  
 3. De Gebruiker verklaart jegens EduPet dat hij zich zal onthouden van het plaatsen van Forumberichten waarvan de inhoud naar aard of inhoud lasterlijk, smadelijk, in strijd met nationale en internationale regelgeving en/of in strijd met geschreven of ongeschreven rechten van derden is.
 4. EduPet behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Dienst indien deze op enige wijze naar de mening van EduPet in strijd handelt met deze voorwaarden of de beleidsregels voor het gebruik van de Dienst of anderszins niet strookt met het doel van de Dienst. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van EduPet om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. EduPet kan onder meer, maar niet uitsluitend, één of meer van de volgende acties ondernemen indien een Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden en/of beleidsregels, al dan niet na voorafgaande waarschuwing:
 • ontzegging of beperking van de toegang van de Gebruiker tot de Dienst;
 • verwijdering van alle door de Gebruiker geplaatste Forumberichten;
 • verwijdering van de account van de gebruiker;
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder Politie, Justitie en rechthebbenden.

  Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
 1. De Gebruiker zal de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend EduPet, respecteren. Gebruiker zal EduPet vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, wegens inbreuk door de Gebruiker gepleegd op intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de op EduPet geplaatste informatie, waaronder doch niet uitsluitend de berichten in het Forum of Lesmaterialen – al dan niet via een link – op zijn eigen website of op een website van een derde te plaatsen.
 3. Door het plaatsen van tekst, foto’s en/of andere gegevens op de Website geeft de Gebruiker EduPet toestemming de door de Gebruiker geplaatste inhoud te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken, derden daar toegang toe te verschaffen en/of als promotiemateriaal te gebruiken ongeacht de wijze waarop en het medium waarin dit geschiedt.

  Artikel 8. Overmacht
 1. Van overmacht aan de zijde van EduPet is sprake, indien EduPet verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, DDoS of andere aanvallen door derden op de Website, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, alles zowel in het bedrijf van EduPet als van haar leveranciers en voorts door alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van EduPet ontstaan.
 2. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke EduPet door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid EduPet
 1. EduPet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die door de Gebruiker wordt geleden wegens het gebruik van de Dienst, het niet beschikbaar zijn van de Website, de inhoud van de Website, de veiligheid van de Dienst en/of de inhoud van de door Gebruikers geplaatste Forumberichten.
 2. EduPet is niet aansprakelijk voor vermogensschade, gederfde winst, verminderde goodwill en/of schade door bedrijfsstagnatie noch voor enig andere indirecte of gevolgschade voortkomende uit het gebruik van de Dienst. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van EduPet wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en/of
  wegens uitval van apparatuur.
 3. EduPet is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of het beleid van websites en/ of diensten van derden, waarnaar via de Website wordt verwezen. EduPet heeft geen invloed op de  inachtneming van de voorschriften m.b.t. onder andere gegevensbescherming en beveiliging door derden.
 4. Mocht EduPet ondanks het voorgaande toch aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding (exclusief BTW), die in het jaar voorafgaande aan het schadevoorval aan EduPet is voldaan. Indien geen sprake is geweest van een aan EduPet betaalde vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,- (exclusief BTW).
 5. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan EduPet zich bij de uitvoering van de Dienst bedient.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van EduPet.

 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op het gebruik en de uitvoering van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Voor consument Gebruikers geldt dat deze rechtskeuze er niet toe kan leiden dat de consument de bescherming verliest die hij zou genieten op grond van de in het gegeven geval van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik en de uitvoering van de Dienst, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin EduPet is gevestigd. Voor consument Gebruikers geldt dat deze forumkeuze er niet toe kan leiden dat de consument de bescherming verliest die hij geniet op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.

 

PRIVACY POLICY EduPet

Identiteit
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe EduPet- EduPet omgaat met de persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van de website www.edupet.nl. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website te laten werken en om de veilige communicatie via de websites te bevorderen.Onder bepaalde omstandigheden heeft Edupet uw gegevens nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. EduPet is de eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. EduPet is, in geval van klachten, vragen, suggesties etcetera te bereiken via onderstaande contactgegevens:

EduPet Education 
Bezoekadres:

Accustraat 3-5
3903 LX Veenendaal
NEDERLAND
E-mail: info@edupet.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 318 524 245
Kamer van Koophandel: 30129501

EduPet is bevoegd dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. EduPet raadt u daarom aan regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@edupet.nl . Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 26-02-2015.
Deze privacy policy is niet van toepassing op het gebruik van/bezoek aan website waarnaar www.edupet.nl wordt verwezen. EduPet heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden. Door gebruikmaking van www.edupet.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door EduPetEduPet opgeslagen, zodra u zich aanmeld door middel van het op de website aangegeven registratieformulier. U bent daarbij verplicht uw voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer op te geven[s1] .

In geval van een eenmalige machtiging wordt ook uw bankrekeningnummer opgeslagen, uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding en om ervoor te zorgen dat deze gegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd. Creditcardnummers of bankrekeningnummers (tenzij gebruik wordt gemaakt van een machtiging) worden niet opgeslagen, maar wel het soort credit card en de gebruikte bank.

Naast de persoonsgegevens die via uw aanmelding worden geregistreerd, verzamelt en verwerkt EduPet, om organisatorische en technische redenen, van alle bezoekers van www.edupet.nl standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views en verkeer van en naar de websites. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Mocht u, bijvoorbeeld met een vraag of een opmerking, contact op nemen met EduPet, dan wordt uw IP-adres, naam, e-mailadres, het besturingssysteem van uw computer en uw vraag of opmerking opgeslagen.

Wanneer u bent aangemeld, dan heeft u de beschikking over uw (persoons)gegevens via (rechtstreekse link naar pagina) en kunt u deze hier zelf aanvullen en verbeteren. Daarnaast kunt u om verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens verzoeken. U kunt bij EduPet bovendien verzet aantekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

Door u in te schrijven voor een Edupet cursus, bijeenkomst of evenement gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, social media en dergelijke. 

Doel

De openbare en niet-openbare persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • de via de websites aangeboden diensten te kunnen leveren;
 • u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op de website, promotieacties en gerichte aanbiedingen te kunnen doen[s2] ;
 • de veilige communicatie te bevorderen en de tips, vragen en meldingen die binnenkomen te registreren en in behandeling te nemen;
 • inzicht te krijgen in de soorten gebruikers en bezoekers van de websites, de aantallen bezoekers en de interesses te meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
 • gebruikers in staat te stellen en te verzoeken persoonsgegevens en/of geplaatste informatie te corrigeren of te laten verwijderen;
 • eventueel misbruik te bestrijden of om gebruikers uit te sluiten die de algemene voorwaarden en/of beleidsregels hebben overtreden;
 • de aanmelding te bevestigen en eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen;
 • eventuele vergoedingen te kunnen innen.


EduPet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert deze wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Cookies
Bij het bezoek aan de website(s) bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres, waardoor de navigatie op de website wordt vereenvoudigd en het gebruik van de website wordt geoptimaliseerd. Ook stellen cookies EduPet in staat om bepaalde gebruikers-/bezoekersgebonden informatie te analyseren en verwerken, waardoor zij – voor marketingdoeleinden – meer gerichte informatie kan verzenden en de website naar wens van de gebruiker en/of bezoeker kan aanpassen.

Om te voorkomen dat er een cookie op uw harde schijf wordt geplaatst, kunt u in de browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Verstrekking aan derden
De verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd, tenzij u een bericht op het forum plaatst. U kunt er dan echter voor kiezen een pseudoniem te gebruiken. De niet-openbare gegevens worden door EduPet niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, tenzij:

 • dit redelijkerwijs voortvloeit uit de door EduPet te verlenen diensten;
 • EduPet hiertoe wettelijk verplicht is;
 • EduPet daartoe krachtens een rechterlijk vonnis gehouden is;
 • dit noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te vervolgen;
 • dit noodzakelijk is om de nakoming van de algemene voorwaarden alsmede betalingsverplichtingen af te dwingen;
 • dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • dit nodig is om rechthebbenden en bezoekers/gebruikers met elkaar in contact te laten treden;
 • Edupet wordt betrokken in een fusie of overname;
 • dit geschiedt aan een derde, die door EduPet wordt ingeschakeld om de gegevens, onder strikte geheimhouding en op adequaat beveiligde wijze, voor EduPet te verwerken.


Beveiliging

Voor de registratie van de persoonsgegevens gebruikt EduPet een beveiligd protocol, (noemen/omschrijven protocol). De verkregen gegevens worden door EduPet opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan het internet is verbonden. De gegevens die via www.edupet.nl raadpleegbaar zijn, zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden. De op www.edupet.nl geplaatste gegevens zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd[s3] .

De betrokkene dient expliciet toestemming voor publicatie van persoonsgegevens op de website te geven (bijvoorbeeld bij plaatsing van zijn naam bij een forumbericht). Hoewel in de algemene voorwaarden al vermeld staat dat de Privacy Statement van toepassing is, is het beter om de gebruiker bij het aanmeldingsformulier ook een hokje te laten aanvinken, waarmee toestemming wordt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens en daarbij een link op te nemen naar deze Privacy Policy.

Indien u bijvoorbeeld een nieuwsbrief wil verzenden aan de gebruikers, dan dient de gebruiker hiervoor expliciet toestemming te geven. Dit kan bijvoorbeeld door de gebruiker hiervoor bij de aanmelding een hokje te laten aanvinken.
Zijn de persoonsgegevens indexeerbaar voor zoekmachines? Zo ja, dan dient daarvan melding te worden gemaakt.