Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Dienst: het verlenen van toegang tot de website, het verstrekken van informatie, het aanbieden van Lesmateriaal, inschrijven voor cursussen , het bieden van de mogelijkheid tot het plaatsen van berichten op het forum en het stellen van vragen aan docenten.
 • Docent: de natuurlijke of rechtspersoon die het lesmateriaal heeft ontwikkeld.
 • Forum: het via de website aangeboden forum, waarop gebruikers berichten kunnen plaatsen ten aanzien van hun ervaringen met en behoeften ten aanzien van de door Edupet aangeboden dienst.
 • Gebruiker: natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordigers en gemachtigden, die gebruik maken van de dienst.
 • COPA: afkorting van Competentie Onderzoek, Paspoort en Accreditatie: een toets die betrekking heeft op het Lesmateriaal en door Edupet tegen betaling via de Website ter beschikking wordt gesteld.
 • Lesmateriaal: de via de website tegen betaling aangeboden materialen, waaronder presentaties, leertoetsen en COPA’s.
 • Partijen: Edupet en Gebruiker.
 • Website: De Edupet website, die beschikbaar wordt gesteld via diverse domeinnamen, waaronder via www.edupet.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle door Edupet gedane uitingen, aanbiedingen, aanvaardingen, uitgevoerde werkzaamheden en geleverde producten en/of diensten.
 • Door het bezoeken van de Website alsmede door aanmelding, gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Bij aanmelding dienen deze voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.    
 • Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Edupet zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Edupet heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde: wijzigingen die gevolgen hebben voor een gebruiker waarmee reeds een overeenkomst is 
 • gesloten, worden tijdig op de website bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking, tenzij Gebruiker binnen deze termijn kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren.
 • Het niet afdwingen van bepalingen uit deze voorwaarden, betekent niet dat Edupet afstand doet van het recht zich op een later moment alsnog op deze bepaling te beroepen.
 • Bij de uitleg van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 3. Aanmelding en persoonsgegevens

 • Alvorens de gebruiker het Lesmateriaal kan downloaden of berichten op het Forum kan plaatsen, dient hij zich aan te melden bij Edupet. Aanmelding geschiedt door het invullen van het registratieformulier. De aanmelding komt eerst tot stand nadat Edupet dit per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
 • Edupet houdt zich het recht voor om niet bevestigde accounts of accounts die gedurende een lange periode inactief zijn geweest, te verwijderen.  
 • Edupet behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld indien zij twijfelt aan de legaliteit, bevoegdheid en/of gegoedheid van de Gebruiker, aanmelding te weigeren.
 • Door gebruik van de dienst stemt de gebruiker ermee in dat diens persoonlijke gegevens worden verwerkt, een en ander verder omschreven in de Privacy Policy (in te zien onderdaan deze voorwaarden), welke onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Edupet is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de exploitatie van de Dienst worden verzameld. De verwerking van de gegevens is, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Artikel 4. Gebruik en inhoud van de Dienst

 • Edupet staat er niet voor in dat door Edupet verleende Dienst geschikt is voor het doel waarvoor de Gebruiker deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Edupet kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • Edupet garandeert niet dat de informatie op de Websites juist, volledig en geschikt is, dat de Website en/of de Dienst ononderbroken zal functioneren, vrij zal zijn van virussen en/of andere fouten en/of gebreken noch garandeert Edupet een volledig beveiligde toegang tot de Websites en/of de Dienst. EduPet kan hierop niet worden aangesproken c.q. aansprakelijk worden gesteld.
 • Edupet is gerechtigd de Websites tijdelijk buiten gebruik te stellen om onderhoud aan de Websites te verrichten c.q. aanpassingen en/of wijzingen aan/op de Websites aan te brengen, zonder dat hierdoor enig recht van schadevergoeding aan de zijde van de Gebruiker ontstaat.
 • Van verzuim aan de zijde van Edupet is pas sprake indien zij, na schriftelijke ingebrekestelling door de Gebruiker, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld tot nakoming van de door Edupet jegens de Gebruiker aangegane verplichtingen, en Edupet deze verplichtingen binnen die termijn niet nakomt.
 • De Gebruiker kan klachten over de Dienst van Edupet indienen via info@edupet.nl. De klacht dient binnen een redelijke termijn nadat er aanleiding voor de klacht is ontstaan, voldoende duidelijk en onderbouwd ingediend te worden. Edupet zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 5. Toegang tot Lesmateriaal, inschrijven voor cursussen en plaatsen van Forumberichten

 • Nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld via het op de Websites beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier, is het voor de Gebruiker mogelijk Lesmateriaal aan te schaffen of Forumberichten te plaatsen of in te schrijven voor cursussen.
 • Alvorens de Gebruiker een bestelling voor Lesmateriaal plaatst, wordt de mogelijkheid geboden de bestelling te controleren en, waar nodig, te wijzigen. Indien de bestelling correct is weergegeven, kan de Gebruiker Edupet verzoeken de bestelling uit te voeren. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Edupet de bestelling per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
 • Voor betaalde bestellingen geldt dat de Gebruiker, voordat de overeenkomst tot stand kan komen, eerst de betaalprocedure dient te doorlopen. Nadat de betaling via de aangegeven betalingsmethode is ontvangen door Edupet, zal de bestelling per e-mail door Edupet worden bevestigd en zal toegang worden verstrekt tot het bestelde Lesmateriaal.
 • De voorwaarden waaronder de (betaalde en niet-betaalde) overeenkomst tot stand komt, worden met de bevestiging door Edupet naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres verzonden. De met de Gebruiker gesloten overeenkomst zal door Edupet gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. Herroeping van de overeenkomst is niet mogelijk, aangezien de toegang tot het Lesmateriaal direct na het sluiten van de overeenkomst wordt verstrekt.
 • Het is de Gebruiker bij het plaatsen van een bestelling niet toegestaan de inloggegevens van een derde te gebruiken.
 • Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Edupet uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Tenzij anders overeengekomen, dient Gebruiker alle betalingen aan EduPet in Euro’s te voldoen.
 • Aanbiedingen en offertes van Edupet zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 6. Annuleren 

 • Tot 60 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is annulering kosteloos. 
 • Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. 
 • Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. 
 • Bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. 
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Je annulering moet altijd door ons schriftelijk zijn bevestigd! Zonder die bevestiging is de annulering niet geldig. 

Bij bijzondere en/of onvoorziene omstandigheden kan Edupet van deze regelingen afwijken. Dit is ter beoordeling aan Edupet. Edupet accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten, maar alleen na voorafgaand overleg.

Deze regeling geldt niet als je annuleert omdat je niet geslaagd bent voor een eerdere verplicht te behalen module.

Wil je een praktijkdag annuleren?

Meld je annulering altijd schriftelijk via mentor@edupet.nl 
Voor het annuleren en het opnieuw moeten inplannen van een praktijkdag betaal je 25 euro administratiekosten. 

Je annulering moet altijd door ons schriftelijk zijn bevestigd! 
Zonder die bevestiging is de annulering niet geldig. 

Ben je ziek?

Meld je ziekmelding altijd schriftelijk via mentor@edupet.nl 

Als je vaker of langer ziek bent, zal je mentor contact met je opnemen over het verloop van de resterende opleiding. In overleg kunnen we een opleiding uitstellen. Afhankelijk van de termijn kunnen hier kosten aan verboden zijn. 

Artikel 7. Beleidsregels ten aanzien van het Forum

 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn Forumberichten en overige gegevens die door de Gebruiker worden geplaatst. Edupet is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de Forumberichten en gegevens die door Gebruikers op de website worden geplaatst. De Gebruiker dient Edupet te vrijwaren voor schade, waaronder schade van derden, die voortvloeit uit en/of verband houdt met de inhoud van voormelde berichten en gegevens.
 • De Gebruiker zal slechts Forumberichten plaatsen die passen binnen de strekking en het doel van de Website. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: berichten die spam, kettingbrieven, piramidesystemen, privacy gevoelige informatie van derden en/of virussen bevatten.  
 • De Gebruiker verklaart jegens Edupet dat hij zich zal onthouden van het plaatsen van Forumberichten waarvan de inhoud naar aard of inhoud lasterlijk, smadelijk, in strijd met nationale en internationale regelgeving en/of in strijd met geschreven of ongeschreven rechten van derden is.
 • Edupet behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Dienst indien deze op enige wijze naar de mening van Edupet in strijd handelt met deze voorwaarden of de beleidsregels voor het gebruik van de Dienst of anderszins niet strookt met het doel van de Dienst. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Edupet om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Edupet kan onder meer, maar niet uitsluitend, één of meer van de volgende acties ondernemen indien een Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden en/of beleidsregels, al dan niet na voorafgaande waarschuwing:
 • ontzegging of beperking van de toegang van de Gebruiker tot de Dienst;
 • verwijdering van alle door de Gebruiker geplaatste Forumberichten;
 • verwijdering van de account van de gebruiker;
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder Politie, Justitie en rechthebbenden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 • De Gebruiker zal de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend Edupet, respecteren. Gebruiker zal Edupet vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, wegens inbreuk door de Gebruiker gepleegd op intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan de op Edupet geplaatste informatie, waaronder doch niet uitsluitend de berichten in het Forum of Lesmaterialen – al dan niet via een link – op zijn eigen website of op een website van een derde te plaatsen.
 • Door het plaatsen van tekst, foto’s en/of andere gegevens op de Website geeft de Gebruiker Edupet toestemming de door de Gebruiker geplaatste inhoud te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken, derden daar toegang toe te verschaffen en/of als promotiemateriaal te gebruiken ongeacht de wijze waarop en het medium waarin dit geschiedt.

Artikel 8. Overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van Edupet is sprake, indien Edupet verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, DDoS of andere aanvallen door derden op de Website, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, alles zowel in het bedrijf van Edupet als van haar leveranciers en voorts door alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van Edupet ontstaan.
 • Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Edupet door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Edupet

 • Edupet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die door de Gebruiker wordt geleden wegens het gebruik van de Dienst, het niet beschikbaar zijn van de Website, de inhoud van de Website, de veiligheid van de Dienst en/of de inhoud van de door Gebruikers geplaatste Forumberichten.
 • Edupet is niet aansprakelijk voor vermogensschade, gederfde winst, verminderde goodwill en/of schade door bedrijfsstagnatie noch voor enig andere indirecte of gevolgschade voortkomende uit het gebruik van de Dienst. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Edupet wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en/of wegens uitval van apparatuur.
 • Edupet is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of het beleid van websites en/ of diensten van derden, waarnaar via de Website wordt verwezen. Edupet heeft geen invloed op de  inachtneming van de voorschriften m.b.t. onder andere gegevensbescherming en beveiliging door derden.
 • Mocht Edupet ondanks het voorgaande toch aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding (exclusief BTW), die in het jaar voorafgaande aan het schadevoorval aan Edupet is voldaan. Indien geen sprake is geweest van een aan Edupet betaalde vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,- (exclusief BTW).
 • De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Edupet zich bij de uitvoering van de Dienst bedient.
 • De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Edupet.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op het gebruik en de uitvoering van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Voor consument Gebruikers geldt dat deze rechtskeuze er niet toe kan leiden dat de consument de bescherming verliest die hij zou genieten op grond van de in het gegeven geval van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik en de uitvoering van de Dienst, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Edupet is gevestigd. Voor consument Gebruikers geldt dat deze forumkeuze er niet toe kan leiden dat de consument de bescherming verliest die hij geniet op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.
Direct contact
Edupet Education

Informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Ga naar contact