Privacy Policy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Edupet Education met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Edupet.

Verwerking van persoonsgegevens door Edupet

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Edupet verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier. Edupet staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Edupet verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

Het uitvoeren van overeenkomsten 
Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, huurders en onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren.

 • Inschrijven
  Als u zich bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals uw IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de cursus. Als u bijvoorbeeld verhuist, zullen we uw adresgegevens muteren.
 • Facturatie
  Als u klant bij ons bent ontvangt u facturen en houden we bij of en wanneer u deze betaald heeft. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen. We doen dit omdat u, wanneer u klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.
 • Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via evenementen opgedaan zijn. We informeren u graag gericht over Edupet, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon of post. Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van u. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een studiegids. Zo kunt u persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Toestemming voor gebruik
Bij het aanvragen van informatiemateriaal vragen we u of we uw persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Uw toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?
We verwerken uw voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als u namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar u werkzaam bent.

Het verbeteren van de website en dienstverlening van Edupet
Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookies
Bij het bezoek aan de website(s) bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP- adres, waardoor de navigatie op de website wordt vereenvoudigd en het gebruik van de website wordt geoptimaliseerd. Ook stellen cookies Edupet in staat om bepaalde gebruikers-/bezoekersgebonden informatie te analyseren en verwerken, waardoor zij – voor marketingdoeleinden – meer gerichte informatie kan verzenden en de website naar wens van de gebruiker en/of bezoeker kan aanpassen.  Om te voorkomen dat er een cookie op uw harde schijf wordt geplaatst, kunt u in de browser- instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website. 

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Edupet verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing: 

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.
 • Gerechtvaardigd belang
  Edupet heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.
 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Edupet dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Edupet uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 • Leveranciers en onderaannemers die voor Edupet werken
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 • Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst. 

Hoe lang bewaart Edupet uw persoonsgegevens?
Edupet bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Edupet van u verzameld en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht: 

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edupet,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in electronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@edupet.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Edupet uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij privacy@edupet.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Edupet            
Accustraat 11
3903 LX VEENENDAAL
NEDERLAND

Telefoon          : +31 (0)318-524245
E-mail             : info@edupet.nl
KVK                : 30129501

Datum publicatie: 07-07-2018

Direct contact
Edupet Education

Informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Ga naar contact